Informacija klientui

Vadovaudamiesi LR Civilinio Kodekso 6.993 str., LR Draudimo įstatymo 93, 116 straipsniais ir 2018-06-12 Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-91, teikiame Jums šią informaciją:

1. Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė Draudimo namai

 Įmonės kodas – 306125280

 Adresas: J. Galvydžio g. 3, LT - 08236, Vilnius, Lietuva 

 Juridinių asmenų registre įregistruota 2022-08-01  

 Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komiteto sprendimu 2022-11-14 įtraukta į draudimo brokerių įmonių sąrašą,

 Draudimo brokerių įmonių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto tinklalapyje, adresu www.lb.lt.

 2. UADBB Draudimo namai tiesiogiai ar netiesiogiai neturi draudimo įmonės, kitų Europos Sąjungos valstybių narių draudimo įmonės ar užsienio valstybės draudimo įmonės akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo. Taip pat draudimo įmonės arba draudimo įmonių patronuojanti įmonė tiesiogiai ar netiesiogiai neturi UADBB Draudimo namai akcijų ar kitokių kapitalo dalių, suteikiančių daugiau kaip 10 procentų balsavimo teisių ar sudarančių daugiau kaip 10 procentų kapitalo.

3. UADBB Draudimo namai siūlydami sudaryti draudimo sutartį konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, taip pat privalo suteikti šią informaciją:

3.1. jei vykdoma draudimo tarpininkavimo veikla draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu draudimo brokerių įmonė privalo konsultuoti atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę, kad vadovaudamasis profesionaliais kriterijais galėtų rekomenduoti klientui sudaryti jo poreikius tinkamai atitinkančią draudimo sutartį. Draudimo brokeris turi tiksliai nustatyti ir nurodyti, remdamasis visų pirma kliento pateikta informacija, to kliento poreikius ir reikalavimus, taip pat nurodyti pagrindines priežastis, kuriomis remdamasis jis klientui davė vieną ar kitą patarimą dėl tam tikros draudimo sutarties. Ši informacija išdėstoma atsižvelgiant į siūlomos draudimo sutarties sudėtingumą. Draudėjui turi būti sudaryta galimybė rinktis iš ne mažiau kaip dviejų draudikų, teikiančių tokias pat ar panašias pagal draudimo apsaugos pobūdį draudimo paslaugas

3.2. draudimo brokerių įmonė yra nepriklausomas draudimo tarpininkas turintis teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą ir draudiko pavedimu. Ji privalo atsižvelgdama į draudėjo poreikius sudaryti draudėjui galimybę rinktis ir kitų, ne mažiau kaip dviejų, draudikų teikiamas tokias pat ar panašias pagal draudimo apsaugos pobūdį draudimo paslaugas. Šiuo atveju, klientui pareikalavus, brokeris privalo pateikti pavadinimus tų draudikų, su kuriais jis gali bendradarbiauti ir (ar) bendradarbiauja.

4. Registras, kuriame registruotas draudimo tarpininkas:
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, pasiekiamas adresu: http://www.registrucentras.lt/ .
5.  Institucijos, kurioms galima pateikti skundus dėl draudimo tarpininkų veiklos:
Skundą dėl draudimo tarpininko veiklos ir/ar žalos atlyginimo galima pateikti: tiesiogiai Draudimo brokeriu arba teismui.
6.  Skundų ir reikalavimų dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka nagrinėjimo procedūros:
Draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir/ar nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų skundai ir/ar reikalavimai dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka sprendžiami derybomis su draudimo įmone, jei draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip.

Jei Jūs esate yra vartotojas, t.y. fizinis asmuo, kuris įsigijote draudimo paslaugą siekiant patenkinti asmeninius, šeimos ar namų ūkio poreikius), tai, be (5) ir/ar (6) punkte nurodytų procedūrų, Jūs taip pat turi teisę, kad Jūsų skundą ar reikalavimą dėl žalos atlyginimo neteismine tvarka išnagrinėtų Lietuvos bankas. Tokiu atveju, taikoma žemiau aprašyta tvarka:

6.1. Prieš kreipdamiesi dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką, raštu Jūs turite kreiptis į Draudimo tarpininką/draudimo įmonę, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Į Draudimo tarpininką/draudimo įmonę turite kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojote apie savo teisių pažeidimą. Skundas turi būti pateiktas raštu. Gavęs kreipimąsi, Draudimo tarpininkas/draudimo įmonė Jums turi atsakyti per 14 dienų. 

6.2. Jei Draudimo tarpininko/draudimo įmonės atsakymas Jūsų netenkina arba per 14 dienų negavote jokio atsakymo, turite teisę per 1 metus kreiptis į Lietuvos banką. Detalesnė informacija apie vartotojų ginčų nagrinėjimą pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: www.lb.lt   

7. UADBB Draudimo namai siūlydami sudaryti draudimo sutartį, taip pat privalo klientui pateikti Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 78 ir 99 straipsniuose nurodytą informaciją:

78 straipsnis. Informacija draudėjui:

78.1.Prieš sudarant ne gyvybės draudimo sutartį, draudikas arba jo įgaliotas atstovas privalo suteikti draudėjui – fiziniam asmeniui:

A. Civilinio kodekso 6.993 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją;

B. informaciją apie draudimo sutarčiai taikomą teisę. Jei draudimo sutarties šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, teisę, kurią pasirinkti siūlo draudikas.

78.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu draudikas nedelsdamas privalo pranešti ne gyvybės draudimo sutarties draudėjui – fiziniam asmeniui apie bet kokį šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą.

78.3. Sudarius draudimo sutartį, draudėjui privalo būti išduotas draudimo liudijimas (polisas) ir, jei sudaryta individuali draudimo sutartis, individualios draudimo sutarties egzempliorius.

78.4 Jei po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo (poliso), draudėjo raštiško prašymo sudaryti draudimo sutartį bei kitų dokumentų, patvirtinančių draudimo sutarties sudarymą, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

 78.5. Tais atvejais, kai šis skyrius numato individualų draudimo sutarties sąlygos aptarimą, draudikas privalo pranešti draudėjui apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes. Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis. 

99 straipsnis. Informacija gyvybės draudimo sutarties draudėjui

99.1. Prieš sudarydamas gyvybės draudimo sutartį, draudikas arba jo įgaliotas atstovas privalo pateikti draudėjui raštu šio Įstatymo 78 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir raštu pranešti draudėjui apie:

A. galimas draudimo sutarties sąlygas dėl draudimo sumų ir draudimo išmokų, kurias draudėjas turi teisę pasirinkti sudarydamas draudimo sutartį, draudimo įmokų dydžius dėl kiekvieno pasirinkto draudimo sumos ir draudimo išmokos varianto;

B. galimus draudimo sutarties terminus;

C. draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, iš jų ir apie draudėjo teisę nutraukti gyvybės draudimo sutartį šio Įstatymo 107 straipsnio nustatyta tvarka lengvatinėmis sąlygomis;

D. draudimo įmokų mokėjimo būdus, mokėjimo tvarką ir trukmę;

E. draudimo išmokų dydžio nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo tvarką bei būdus;

F. palūkanų normos dydį, draudėjams tenkančios draudiko pelno dalies apskaičiavimo principus ir pelno dalies paskirstymo būdus, išperkamosios sumos nustatymo tvarką ir apytikrius išperkamosios sumos dydžius, jei sudaroma draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu;

G. jei sudaroma draudimo sutartis, pagal kurią investavimo rizika tenka draudėjui – objektus, į kuriuos gali būti investuojama, jų pobūdį, pajamas iš investicijų per pastaruosius 3 metus;

 H. esminę informaciją apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką.

99.2. Draudimo sutarties galiojimo metu draudikas nedelsdamas privalo raštu pranešti gyvybės draudimo sutarties draudėjui apie:

A. bet kokį draudiko pavadinimo, teisinės formos ar buveinės adreso pasikeitimą ir, jei draudimo sutartis sudaryta draudiko filialo, apie atitinkamų duomenų, susijusių su draudiko filialu, pasikeitimus;

B. šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą, jei keičiasi draudimo taisyklės ar teisė taikoma draudimo sutarčiai.

C. Kiekvienais metais draudikas draudimo sutartyje nustatytais terminais privalo raštu pranešti draudėjui apie jam tenkantį draudiko pelno dalies dydį, išperkamosios sumos dydį, jei sudaryta draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu.

D. Teikiama informacija privalo būti aiški ir suprantama.

E. Informacija teikiama lietuvių kalba arba, draudėjo prašymu ir susitarus su draudiku, kita kalba.

Šiame nutarime išvardyta informacija gali būti teikiama žodžiu, jeigu to reikalauja klientas arba jeigu draudimo apsauga būtina nedelsiant. Tokiais atvejais informacija pagal nustatytus reikalavimus pateikiama iš karto sudarius draudimo sutartį.

Kai teikiamos draudimo tarpininkavimo paslaugos telefonu, iš anksto klientui teikiama informacija turi atitikti reikalavimus, taikomus teikiant vartotojams finansines paslaugas ryšio priemonėmis. Be to, informacija klientui pateikiama iš karto sudarius draudimo sutartį.

8.  Konsultavimo pobūdis:
Draudimo brokeris jums neteiks rekomendacijos dėl draudimo produktų, išskyrus atvejus, kai draudimo pasiūlyme nurodoma kitaip.
9.  Atlygis už tarpininkavimo paslaugas:
UADBB Draudimo namai, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, nurodo, kad atlygį už draudimo tarpininkavimo paslaugas gauna iš draudimo bendrovių komisinio atlygio, esančio draudimo įmokų dalimi, forma. Prieš draudimo sutarties su sudarymą, atsakingas draudimo brokeris jus visais atvejais informuos, jei gaunamas atlygis bus mokėtinas Jūsų ar jei gaunamas kitos rūšies atlygis yra ekonominė nauda, susijusi su draudimo sutartimi.
10. Draudimo sutartims taikoma teisė:
Draudimo sutartims, dėl kurių sudarymo tarpininkauja UADBB Draudimo namai , taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jei raštiškame pasiūlyme arba draudimo sutartyje nenurodyta kitaip.